Diplomky začít [logo] Diplomky začít - diplomové práce, bakalářské práce

Seminárky, bakalářky, diplomky a další školní práce a studium je hračka

Jak koncipovat školní práce?

Esej

Máte za úkol vypracovat esej? Jistě to nebude žádný problém. Esej neboli „essai“ je ve slovním vyjádření pokus. Tak proč se o vypracování nepokusit… Esej spočívá v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu. V textové části komentuje současná řešení a naznačuje nová. Často jsou při vypracování kladeny otázky a společně se čtenářem se na ně hledá odpověď. Jednoznačně je nutné se zaměřit na to, že esej je chápána jako úvahová podoba.

Referát

Neboli zpráva či hodnotící písemný dokument. Při vypracování referátu dbáme na správné užívání odborných termínů. Jde totiž o věcný podklad k diskusi a k řešení úkolů.  Struktura referátu bývá obvykle předem dána. Úvod referátu se zaměřuje na seznámení posluchačů s obsahem. Užitečné je zaměřit se při vypracování na používání krátkých a jednoduchých vět. Krátké a jednoduché věty jsou k pochopení lepší než dlouhá a nevýznačná souvětí. Textová forma referátu by neměla být zbytečně dlouhá.

Seminární práce

Seminární práce je na školách již běžným trendem. Není vyučující, co by snad nezadal studentům vypracování seminární práce. Seminární práce je samostatná písemná práce, která je založená na rešerši odborné literatury a dalších publikací. Smyslem seminární práce je prokázat schopnost studenta samostatně se zorientovat v definovaném problému. Zároveň také připravuje studenta na pozdější vypracování bakalářské případně práce diplomové. Jistě je zde nutné upřesnit jednu základní otázku, a to „jak při vypracování seminární práce postupovat“… Postup vypracování seminární práce by mohl být pojat jako určitá osnova, která má následující hlavní kapitoly – rešerše literatury, pochopení problému, definování si okruhu zájmu, sepsání hlavních kapitol práce a doladění práce. Celý tento obsah vypovídá o struktuře, jakým způsobem práci vypracovat.

Bakalářská práce

Bakalářskou práci lze zařadit mezi dokumenty, kterými student vysokoškolského studijního programu prokazuje svou schopnost vědecké a odborné práce. Vypracování a následně obhajoba bakalářské práce je symbol pro zakončení studia prvního vysokoškolského stupně. Pro samotnou tvorbu bakalářské práce patří určitá pravidla, která se týkají jak obsahové části, tak i stránky formální. Bakalářská práce je dílem vědeckým, a proto zde pochopitelně patří bezchybný pravopis, odborná terminologie, dodržení typografických pravidel a především také bibliografické citace uváděny v odkazech. Bakalářská práce je zpravidla strukturována do členěných kapitol. Jednotlivé kapitoly musí být vzájemně logicky provázány. Všeobecně bakalářská práce vychází z následujících částí, a to úvodní, části teoretické, aplikační části a závěru. Je nutné neopomenout seznam literatury a zdrojů, které byly při vypracování práce využity.

Diplomová práce

Diplomová práce by měla obsahovat důkladnou rešerši dokládající, že student má znalosti z oboru a také nějaké řešení, které ovšem nemusí být na rozdíl od doktorské či disertační práce vědeckého charakteru. Diplomová práce je rozsáhlá a odborná studie, jejíž úspěšné vypracování a následně obhájení je pro studenta jednou z podmínek pro získání akademického titulu. Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem vypracovat odborné téma. Diplomová práce se od práce bakalářské práce liší charakterem zadaných problémů, rozsahem a hloubkou jejich zpracování.

MBA práce

MBA prací je zakončováno studium MBA studijního programu, postgraduálního manažerského vzdělávání, určeného především absolventům vysokých škol s ukončeným druhým stupněm studia. MBA práce je v náročnosti co do rozsahu nejvíce podobná práci diplomové. V MBA práci jsou akcentovány požadavky na propojení teorie s praxí. Velice často se tedy MBA práce spojuje s konkrétním firemním prostředím.  Zpracování MBA práce zpravidla probíhá během závěrečného semestru studia. Témata MBA prací často navrhují studenti sami a to především proto, že ze své manažerské praxe nejlépe znají konkrétní problematiku.

Disertační práce

Disertační prací se zakončuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia a tedy doktorské studium. Proto se o disertační práci hovoří ve smyslu doktorské disertační práce. Disertační práce by měla být již zralým, původním vědeckým dílem, které je zpracováno na základě samostatného vědeckého výzkumu. Autor disertační práce musí mít velice hluboké teoretické znalosti daného oboru. Zároveň se předpokládá, že autor disertační práce bude spolupracovat s ústavy vědeckého výzkumu. Disertační práce obsahuje nové a především dosud nepublikované poznatky. Autor práce musí být schopen samostatně vědecky pracovat.

Jak to funguje

Vypracování podkladů pro Vaše seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce, anebo jiné texty je opravdu jednoduché. Stačí pouze 6 kroků...

dozvědět se více

Ukázky prací

Spolupráce s našimi zákazníky jen na té nejkvalitnější úrovni. Nechceme aby jste kupovali zajíce v pytli. Garantujeme kvalitu a originalitu všech...

prohlédnout

Objednat

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím nezávaznou objednávku. Následně Vás budeme kontaktovat pro domluvení konkrétních podmínek realizace k...

chci objednat