Diplomky začít [logo] Diplomky začít - diplomové práce, bakalářské práce

Seminárky, bakalářky, diplomky a další školní práce a studium je hračka

Všeobecné obchodní podmínky diplomkyzacit.cz

1. Vymezení pojmů

 1. Tyto stanovené obchodní podmínky platí pro díla, která jsou objednaná prostřednictvím provozovatele internetových stránek http://www.diplomkyzacit.cz
 2. Kupující je fyzická osoba, která udává své identifikační údaje v objednávce a která prostřednictvím elektronické nebo telefonické objednávky uzavírá smlouvu a tím právní vztah. Objednávkou rozumíme projev vůle zákazníka, který uzavře mezi prodávajícím smlouvu o dílo, a to prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.diplomkyzacit.cz , prostřednictvím emailu na info@diplomkyzacit.cz nebo tak učiní telefonicky.
 3. Prodávající je  Ester Stračánková, IČ: 01075357 na adrese Polská 73/67, Karviná – Ráj, PSČ 734 01.
 4. Jedná se o smlouvu o dílo, uzavřenou v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Dílem rozumíme vypracování práce prodávajícím, které mu při objednávce poskytl kupující.
 6. Prodávající si vyhrazuje taktéž právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny jsou účinné dnem zveřejnění na stránkách www.diplomkyzacit.cz dále jen provozovatele. Pro kupujícího, s nimiž již byla smlouva uzavřena před uveřejněním nových podmínek, platí všeobecné obchodní podmínky staré.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky je prodávající povinen zaslat kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailu před tím, než bude provedena první platba za dílo.
 8. Zasláním první platby kupující s těmito všeobecnými podmínkami souhlasí.

2. Uzavření smlouvy

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky uvedené v bodě II. a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Povinnosti obou smluvních stran

 1. Prodávající se zavazuje zhotovit a dodat dílo, a to dle pokynů stanovených kupujícím.
 2. Kupující se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo.

4. Cena za zhotovení díla

 1. Cena je stanovena podle rozsahu a druhu zadávaného díla individuálně dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Po ujednání ceny díla se kupující zavazuje uhradit cenu za dílo podle platebních podmínek, stanovených prodávajícím.

5. Objednání díla

 1. Uzavření smlouvy je možné prostřednictvím objednávkového formuláře nebo telefonicky.
 2. Přijatou objednávku je prodávající povinen potvrdit neprodleně po jejím přijetí.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost údajů u jakékoli objednávky. Pokud prodávající v průběhu zpracování objednávky, jeho připomínkování či jakýchkoliv úprav zjistí nepravost uvedených údajů u kupujícího, vyhrazuje si prodávající objednávku zrušit, a to bez nároku vrácení již uhrazené platby.
 4. Platnost objednávky je podmíněna pravostí všech vyplněných údajů ze strany kupujícího.

6. Zhotovení díla

 1. Prodávající je povinen zhotovit dílo dle požadavků kupujícího, které jsou uvedeny v objednávce, a to v požadované kvalitě, které odpovídá charakteru díla.
 2. Pokud si kupující nestanoví v objednávce jinak, je dílo zpracováno v uvedeném formátu: typu písma Times New Roman, velikosti písma 12, řádkování 1,5.
 3. Prodávající je povinen u děl v rozsahu nad 25 stran zasílat kupujícímu dílo ke konzultaci, kdy kupující má povinnost dílo zkontrolovat. Kupující má povinnost do tří pracovních dnů zaslat prodávajícímu připomínky k dílu. V případě, že tak nebude učiněno, má se za to, že nejsou k dílu kladeny žádné připomínky.
 4. Kupujícímu je zaslána ukázka díla a prodávající na díle začne pracovat, až po připsání finanční částky za dílo na bankovní účet prodávajícího.
 5. Kupující má právo odstoupit od dokončení díla, ale bez vrácení již uhrazené částky. Pokud si kupující odstoupení od smlouvy přeje, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a to elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@diplomkyzacit.cz. Toto oznámení si musí nechat prodávajícím potvrdit.

7. Platební podmínky

 1. Kupující uhrazuje cenu za dílo výhradně bezhotovostním převodem, hotovostním vkladem či složenkou na zadané číslo účtu.
 2. Jako variabilní symbol je kupující povinen při platbě uvést číslo, které obdrží se zadáním platebních podmínek ze strany prodávajícího, a to následně po závazném potvrzení objednávky ze strany kupujícího.
 3. Dnem úhrady se rozumí připsání finanční částky na účet prodávajícího.

8. Platební podmínky

 1. Dílo je kupujícímu předáno výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailu, který uvedl při své objednávce.
 2. Prodávající předá kupujícímu dílo v termínu, který byl určen.
 3. Kupující má povinnost udržovat svou e-mailovou schránku ve stavu schopném přijetí díla, a pokud bude kupujícímu dílo dodáno je povinen to oznámit prodávajícímu prostřednictvím jeho uvedeného e-mailu. V případě, kdy tak ze strany kupujícího nebude učiněno a dodání díla nepotvrdí, prodávající bude tuto skutečnost považovat za uzavřenou, tudíž dílo bude považováno za dodané.

9. Reklamování díla

 1. Po předání díla nemá kupující právo od smlouvy odstoupit a po dodání díla má povinnost dílo zkontrolovat, případně vznést připomínky k dodanému dílu.
 2. Reklamovat dílo je možné pouze e-mailem zaslaným na adresu info@diplomkyzacit.cz, a to do sedmi kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného elektronického odeslání prodávajícím kupujícímu u prací s rozsahem do 30-ti stran a do čtrnácti dnů ode dne jeho prokazatelného elektronického odeslání prodávajícím kupujícímu u prací s rozsahem 30-ti a více stran.
 3. Kupující v reklamaci uvede, v čem se vypracované dílo liší od zadaných parametrů objednaného díla.
 4. Prodávající do sedmi pracovních dnů kupujícímu sdělí, zda reklamaci uznal či nikoli a z jakých důvodů.
 5. Na reklamace uplatňované po uplynutí lhůty nebude brán zřetel.
 6. V případě, že prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, je povinen na své vlastní náklady dílo opravit podle parametrů zadaných v objednávce.
 7. Nebude-li reklamace uznána, je povinností prodávajícího sdělit kupujícímu patřičná odůvodnění.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré údaje jsou důvěrné a nelze je sdělovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 2. Kupující má povinnost dodržovat zákony České republiky ve vztahu k autorství.
 3. Prodávající se zavazuje nakládat s údaji o kupujícím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak to funguje

Vypracování podkladů pro Vaše seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce, anebo jiné texty je opravdu jednoduché. Stačí pouze 6 kroků...

dozvědět se více

Ukázky prací

Spolupráce s našimi zákazníky jen na té nejkvalitnější úrovni. Nechceme aby jste kupovali zajíce v pytli. Garantujeme kvalitu a originalitu všech...

prohlédnout

Objednat

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím nezávaznou objednávku. Následně Vás budeme kontaktovat pro domluvení konkrétních podmínek realizace k...

chci objednat